Privacy Statement

Privacy Statement
Bij Loomans Osteopathie wordt er veel waarde gehecht aan de privacy van de gebruikers van de website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

• Informeren – Loomans Osteopathie wilt u zo goed mogelijk informeren: hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Via deze privacyverklaring doen wij dit.
• Verzameling beperken – Loomans Osteopathie let er nauw op dat alleen datgene wat echt nodig is qua verzameling van persoonsgegevens gebruikt wordt voor de goede werking van de website en de door u gebruikte diensten.
• Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Loomans Osteopathie geeft geen persoonsgegevens uit handen voor marketingdoeleinden. Daarnaast worden er alleen commerciële mailings gestuurd na uw uitdrukkelijke toestemming.
• Uw gegevens blijven bij Loomans Osteopathie – Loomans Osteopathie geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden. Met uitzondering wanneer dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer Loomans Osteopathie daar wettelijk toe verplicht is. • Beveiligging persoonsgegevens – Loomans Osteopathie neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit eisen wij ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
• Het respecteren van uw wettelijke rechten - Vanuit de wet heeft u verschillende rechten. In dit Privacy Statement informeren wij u daarover.

In dit Privacy Statement kunt u lezen hoe Loomans Osteopathie de bovenstaande kernwaarden in de praktijk brengt en uw recht op privacy respecteert en beschermd.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Nadat u een eerste afspraak heeft ingepland vraagt de osteopaat u om uw informatie. Deze informatie geeft een duidelijk inzicht in uw klachtenbeeld. Uw informatie word doorgevoerd in ons digitale patiënten registratie systeem en wordt gebruikt voor de onderstaande functies.

• Beheren van uw profiel – Als u een profiel aanmaakt vragen wij van u enkele gegevens om dit te realiseren. Denk hierbij aan uw e-mailadres, NAW-gegevens, geslacht en uw geboortedatum. Deze gegevens maken het mogelijk voor u om bepaalde diensten op onze website en het digitale patiënten registratie systeem te gebruiken. Door een profiel aan te maken hoeft u de gegevens niet telkens opnieuw in te vullen.
• Inschrijven en afspraak maken – Indien u zich via een email bij Loomans Osteopathie inschrijft of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die u verstrekt uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het maken van een afspraak.
• Anamneseformulier – Vult u via ons digitale patiënten registratie systeem het anamneseformulier in dan bieden de gegevens die u daar geeft ons een algemeen inzicht in uw gezondheid, medicijngebruik, aandoeningen en allergieën. De ingevulde informatie behandelen wij vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend om aan u de juiste zorg te kunnen bieden.
• Uw medisch dossier – In het geval u medische gegevens aan Loomans Osteopathie verstrekt kunnen deze worden opgenomen in uw medisch dossier. Loomans Osteopathie doet dit slechts indien dat wettelijk is toegestaan of wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.
• Contactformulier – Indien u vragen heeft kunt u Loomans Osteopathie altijd benaderen door het contactformulier in te vullen. Gevraagd wordt om uw naam en contactgegevens in te vullen met daarbij een omschrijving van uw vraag. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te behandelen en om onze dienstverlening te verbeteren.
• Verstrekken van data aan derden – Loomans Osteopathie zal uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Op welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?
Loomans Osteopathie verwerkt uw persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag. Voor de hierboven genoemde doeleinden verwerkt Loomans Osteopathie uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
• Uitvoering van de overeenkomst : voor de doeleinden die gericht zijn op het aanbieden van onze dienstverlening;
• (Uitdrukkelijke) toestemming : Uw medische gegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden nadat wij daar uw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming voor hebben verkregen;
• Wettelijke verplichting : voor de doeleinden die gericht zijn op het verwerken van uw medische gegevens en het bijhouden van uw medisch dossier kan Loomans Osteopathie een wettelijke grondslag hebben. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren.

Welke persoonsgegevens hebben wij nodig?
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens via de website & digitale patiënten registratie systeem verzamelen:
• Uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
• Uw naam, adres een woonplaats;
• Uw geslacht en geboortedatum;
• Verzekeringsgegevens (naam verzekeraar, polisnummer, aanvangsdatum verzekering);
• De naam van uw zorgverleners of apotheek;
• Tijdstippen van uw afspraken;
• Betalingsgegevens en factuuradres;
• Gegevens betreffende uw gezondheid;
• Burgerservicenummer (BSN);
• Klik- en bezoekgedrag;

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Loomans Osteopathie, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. De partijen die wij mogelijk nodig hebben voor de uitvoering van de door u aangevraagde diensten zijn:
• Uw zorgverzekeraar;
• Betaaldienstverleners;
• Hostingpartijen en onze softwareleveranciers;

Beveiliging
Loomans Osteopathie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Loomans Osteopathie.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor dit Privacy Statement of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Loomans Osteopathie behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Loomans Osteopathie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Loomans Osteopathie een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens van Loomans Osteopathie. Deze staan vermeld op de website: https://www.loomansosteopathie.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
U heeft de optie om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar u bent gevestigd. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback
Loomans Osteopathie controleert regelmatig of wij nog aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens van Loomans Osteopathie. Deze staan vermeld op de website: https://www.loomansosteopathie.nl